बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका शेयरधनी महानुभावहरुलाई सूचना

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आ.व.२०५८/५९ देखि आ.व.२०६४/६५ सम्ममा आफ्ना तत्कालिन शेयरधनी महानुभावहरुलाई वितरण गर्ने भनी घोषणा गरेको क्रमशः १०%, ५%, १०%, १५%, १८%, २०% तथा २.११% नगद लाभांश संकलन गर्न हालसम्म पनि केही शेयरधनी महानुभावहरु नआउनु भएको हु“दा उक्त लाभांश रकम लिन आउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आ.व.२०५८/५९ देखि आ.व.२०६४/६५ सम्मको लिन बॉकि लाभांश रकमहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् :-

 
आ.व.२०५८/५९
रु.६३६,९२७.५०
आ.व.२०५९/६०
रु.४७९,६६४.५०५
आ.व.२०६०/६१
रु.१,००३,७१३.००
आ.व.२०६१/६२
रु.१,१७०,५६६.२५
आ.व.२०६२/६३
रु.५९०,७६७.२०
आ.व.२०६३/६४
रु.१,७४७,८८६.००
आ.व.२०६४/६५

माथि उल्लेखित लिन बॉकि लाभांश रकमहरु संकलनका लागि उपस्थित नहुनुभएका शेयरधनी महानुभावहरुको नाम नामेसी विवरण यस बैंकको वेबसाइटमा www.bok.com.np राखिएको छ । यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि यस बैंकको शेयर विभागमा यथाशिघ्र सम्र्पक राख्नहुन अनुरोध गरिन्छ । हुन अनुरोध गरिन्छ ।


Download Unclaimed Dividends List :
For further details the shareholders are requested to contact the Share Department of the Bank