बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका शेयरधनी महानुभावहरुलाई सूचना

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आ.व.२०५८/५९ देखि आ.व.२०६५/६६ सम्ममा आफ्ना तत्कालिन शेयरधनी महानुभावहरुलाई वितरण गर्ने भनी घोषणा गरेको क्रमशः १०%, ५%, १०%, १५%, १८%, २०% तथा २.११% नगद लाभांश संकलन गर्न हालसम्म पनि केही शेयरधनी महानुभावहरु नआउनु भएको हुदा उक्त लाभांश रकम लिन आउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आ.व.२०५८/५९ देखि आ.व.२०६५/६६ सम्मको लिन बॉकि लाभांश रकमहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् :-

 
आ.व.२०५८/५९
रु.५९५,९६१.००
आ.व.२०५९/६०
रु.४४७,४३१.००
आ.व.२०६०/६१
रु.९२६,१८३.५०
आ.व.२०६१/६२
रु.१,०६३,९९०.५०
आ.व.२०६२/६३
रु.५१९,८८६.४०
आ.व.२०६३/६४
रु.१,४३६,२४८.००
आ.व.२०६४/६५
आ.व.२०६५/६६
रु.८७१,५७४.५१

माथि उल्लेखित लिन बॉकि लाभांश रकमहरु संकलनका लागि उपस्थित नहुनुभएका शेयरधनी महानुभावहरुको नाम नामेसी विवरण यस बैंकको वेबसाइटमा www.bok.com.np राखिएको छ । यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि यस बैंकको शेयर विभागमा यथाशिघ्र सम्र्पक राख्नहुन अनुरोध गरिन्छ ।


Download Unclaimed Dividends List :
For further details the shareholders are requested to contact the Share Department of the Bank