icon-forex

Forex Rates

Currency Code Unit Cash Below Deno 50 Cash (Deno 50 and above) and Non Cash Selling
US Dollar USD 1 119.4 120 120.6
Euro EUR 1 134.52 135.2 137.16
British Pound GBP 1 150.47 151.23 153.12
View More
News & Events View All
faq.jpg

FAQ

Fill up and submit BOK Debit Card Application Form to the Customer Service Desk of any branch of the
bank at your convenience. You may download the BOK Debit Card Application Form from our website or
simply collect it from any branch of Bank of Kathmandu Ltd.

BOK Visa Credit Card is a payment card issued to our customer enabling him/her to pay for goods and
services, as per the credit limit subscribed to him/her by the bank. It is plastic card in its physical form
and generally acts as a substitute of cheque or cash. Credit card has line of revolving credit and the
borrower is required to pay at least part of credit in each statement cycle. As the outstanding limit
decreases the available limit is increased. The line of credit incurs different fees like issuance, over limit
as well as interest on the outstanding borrowings.

 • Loan application to be completed by the applicant in the prescribed format.
 • Map of the applicants’ residence / firm or company site
 • Photograph and copy of citizenship of the proprietor / partners / directors / guarantor/s / key person (where applicable)
 • Renewed Firm/Company registration certificate.
 • License to conduct the business, where applicable
 • PAN and latest tax paid receipt.
 • Copy of MOA and AOA and board minute permitting bank borrowing in case of Private Limited.
 • Title Deed, four boundary certificate, trace map, revenue receipt of land or land and building offered as collateral. In case of loan for construction of building or loan against building as a security within Municipality, documents certifying fulfillment of required standards set by the competent authority such as Naksapass, approval from concerned authorities, building construction completion certificate should be obtained.
 • Historical/ projected financial statements as applicable. Selfdeclared financial statement in case of proprietorship / partnership firm and Audited Financial Statement in case of Private Limited Company.
 • In case of working capital financing, latest sales turnover statement (> 12 months) or in case of new venture projected sales turnover statement (Minimum 1 year).
 • In case of fixed asset financing, estimated cost of the project, quotations, expert’s assessment of the project and projection up to the project span.
 • In case of loan against cash or near cash securities, FD receipt/ /Government Bond Certificate (as applicable).
 • Document/statement evidencing experience of the Owner, Guarantor or Key Person.
 • Documents/ statements indicating settlement of loan and certification of loan in Pass Category from existing Banks/ Financial Institutions, as applicable.
 • No Objection Letter from Banks/ Financial Institutions, as applicable.
 • Borrower’s details and borrower’s declaration.
 • Net worth Statement of applicant’s and guarantors.
 • Other documents as decided by the management from time to time.

१. निष्काशनको किसिम ः संस्थापक शेयरको लिलामी
२. निष्काशीत शेयेयर संख्ंख्या ः ६१,५८,०६७
३. न्युनुनतम मूल्ूल्य ः
शेयरको अंकित मूल्य रु.१००÷– लाई न्युनतम मूल्य तोकिएको हुँदा सो वा सोभन्दा बढि मुल्य अंकित गरी बोलकबोल
गर्नु पर्नेछ ।
४. निबेदेदन दिन सकिने कित्ता ः
बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १०० कित्ता वा सो भन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले
तोकेको प्रति व्यक्ति सिमाको अधिनमा रहने गरि अधिकत्तम ६१,५८,०६७ कित्ता शेयरका लागि अवेदन दिन सकिने छ ।
५. निष्काशन शुरुुरुुरु मिति ः २०७४।०८।२२
६. निष्काशन अन्तिम मिति ः२०७४।०८।२९
७. आवश्यक कागजात ः
अ. पूर्ण रुपमा भरीएको दरखास्त फारम,
आ. आ.व २०७३।७४ को कर विवरण दरखास्त वा कर चुत्ता प्रमाण पत्र ,
इ. आय स्रोत (जस्तै उद्योग, व्यापार पेशा र व्यवसायवाट, पैतृक वा पारिवारिक सम्पत्ति, घरजग्गा विक्री, घरबहाल आय,
कृषि आय, पेन्सन तथा अवकास रकम, आदी) को प्रमाण ,
ई. कर्जा सुचना केन्दको कालोसुचीमा नभएको प्रमाण । सो प्रमाण कर्जा सूचना केन्द्र हेरीटेज प्लाजा, कमालादीबाट
उपलब्ध हुनेछ ।
उ. रु.१० लाखसम्म आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रुपमा र रु.१० लाख भन्दा वढी रकमको लागि आवेदन दिनेले अनिवार्य
रुपमा प्यान नं आवेदन फारममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
८. दरखास्त पाउने र बुभुभुझाउने स्थान ः
बोलपत्र आवेदन फारम रु.२÷– नगद भुक्तान गरी तल उल्लेखीत स्थानहरु तथा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडर
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको वेभसाइटबाट समेत डाउनलोड गरी बुझाउन सकिनेछ ।
९. भुक्ुक्तानी गर्र्ने े विधी ः
अ. बैंक अफ काठमाडांैमा रहेको खाता नं ण्टछढण्ण्ण्ण्ण्ण्ज्ञद्धछद्दद्धमा रकम जम्मा गरि सक्कल नगद भौचर बोलपत्र
फारामसाथ संलग्न गरि पेश गर्नुपर्ने
आ. चेक मार्फत रकम जम्मा गर्नेको हकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको नाममा खिचिएको ल्भउब िऋभिबचष्लन
ज्यगकभ ीतम। को सदस्यता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्ययम ँयच एबथmभलत गरिएको चेक बोलपत्र फारामसाथ
संलग्न गरि पेश गर्नुपर्नेछ । साथै न्ययम ँयच एबथmभलत गर्दा लाग्ने शुल्क तथा चेक जम्मा गर्नेको हकमा चेक क्लियरिङ्ग
बापतको रकम आवेदक स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१०. संस्ंस्थापक शेयेयरको बिक्री ः
संस्थापक शेयरको खरिद पश्चात ल्भ्एक्भ् मा सूचिकृत गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको र्निदेशनको अधिनमा रहि सो
संस्थापक शेयरको कारोबार गर्न सकिनेछ । कारोबारको लागि यिअप ष्ल उभचष्यम रहने छैन ।
११. यस संस्ंस्थाका ऋणीले आबेदेदन दिनका लागि प्रा्रावधान ः
यस संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेको व्यक्तिले संस्थापक शेयरकालागि आवेदन दिन सक्नेछन् तर सोको लागि उपभोग
गरेको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

Personal

 • Identification document of Account holder (Citizenship/Passport)
 • Two Recent Passport Size Photographs of Account holder

Proprietorship/ Partnership Firm

 • Completed Account Opening Form
 • Certificate of Registration/Incorporation
 • Income Tax Certificate (PAN Card)
 • Request letter/Minute
 • Partnership Deed (in case of partnership firm)
 • Evidence of Identification of Account Operator (Citizenship/Passport/Driving License/Voter’s ID)
 • Two Recent Passport Size Photographs of Account Operator(s)
 • Latest Audit report/ Tax clearance certificate (if applicable)

Limited Liability Company/Social Organization/School

 • Completed Account Opening Form
 • Board Minute to Open and Operate the Account
 • Certificate of Registration/Incorporation
 • Articles of Association
 • Memorandum of Association
 • Charter / Biniyamawali/ Constitution
 • PAN
 • Evidence of Identification of Board members/ CEO/ chairperson /Authorized signatories (Citizenship/Passport)
 • One Recent Passport Size Photographs of Board members/ CEO/ chairperson /Authorized signatories
 • Latest Audit report/ Tax clearance certificate (if applicable)

It is the bank policy that customer must provide latest photo and citizenship copy in order to verify the actual account holder who come to bank for re-activation of the dormant account.

Cheque book is only issued from the branch where the respective account belongs to due to security aspect.

Kamalpokhari Thamel Newroad Jawalakhel Dhangadhi Nepalgunj Butwal Pokhara Jumla
Sunday-Thursday Sunday-Thursday Sunday-Thursday Sunday-Thursday Sunday-Thursday Sunday-Thursday Sunday-Thursday Sunday-Thursday Sunday-Thursday
till 5:00 pm till 5:00 pm till 5:00 pm till 5:00 pm till 5:00 pm till 5:00 pm till 5:00 pm till 5:00 pm till 5:00 pm
Friday Friday Friday Friday Friday Friday Friday Friday Friday
till 4:00 pm till 4:00 pm till 4:00 pm till 4:00 pm till 4:00 pm till 4:00 pm till 4:00 pm till 4:00 pm till 4:00 pm

International Visa Debit Card is available for foreign countries other than India/Bhutan.

The limit for the use of ATM debit card in India is INR 15,000 per day. However, via POS, it can be used up to equivalent NPR 200,000 per day and equivalent NPR 100,000 per transaction.

We are in process of making DEMAT account online through internet and mobile device, it will take some time.

Only telephone bills can be paid online through the Bank account at this time.

Security is a vital aspect of BOK Smart Application. Device ID registration, strict password policies and encryption mechanisms make BOK Smart Application a highly secure application.

BOK Smart application can be used in mobile phones from both SMS and GPRS access channels with the option to use either one depending upon the availability of network and internet access.

If a customer has any complain regarding the service of the bank can lodge a complaint through email i.e. suggest@bok.com.np , or he/she can also choose to drop a written complaint letter in the suggestion box in the branch.

Yes BOK Smart is available in IOS Device as well.

 • Fill up the dormant re-activation form and Know Your Customer (KYC) form.
 • Submission of identification document (Citizenship/ passport/ driving license/ voters id/ and 1 photo
 • Sign in the dormant re-activation register
 • Approx time: 5-10 minutes

BOK Visa Debit Card is a convenient and secure alternative in offer for bank customers instead of cash. It is a plastic card that can be used in Automated Teller Machines (ATMs) and Point-of-Sale (POS) Terminals connected to Visa Network. The card is operative by 4 digits PIN number also known as numeric Password.

Minor by age limit are not eligible for the card. However, operator of the minor’s account can
apply for the card.

Get connected with us socially